• ૧૯૩૫

  ૧/૪/૧૯૩૫ ના રોજ અંગ્રેજી ધો. ૧થી ૪ વાળી ખાનગી ભાગીદારીવાળી નવસારી બોર્ડિંગ સ્કૂલ શરૂ થઈ.

  ૧૧/૧૧/૧૯૩૫ ના રોજ નવસારી કેળવણી મંડળ અસ્તિત્વમાં આવ્યું.

  નવેમ્બરમાં નવસારી કેળવણી મંડળે નવસારી બોર્ડિંગ સ્કૂલનું સંચાલન સંભાળ્યું. આ સમયે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માત્ર ૯૦ હતી.

  ૨૨/૧૨/૧૯૩૫ ના રોજ શાળાને સરકારી માન્યતા મળી.

 • ૧૯૩૬

  ૧/૪/૧૯૩૫ ના રોજ અંગ્રેજી ધો. ૧થી ૪ વાળી ખાનગી ભાગીદારીવાળી નવસારી બોર્ડિંગ સ્કૂલ શરૂ થઈ.

 • ૧૯૭૦

  ૧/૪/૧૯૩૫ ના રોજ અંગ્રેજી ધો. ૧થી ૪ વાળી ખાનગી ભાગીદારીવાળી નવસારી બોર્ડિંગ સ્કૂલ શરૂ થઈ.

 • ૧૯૯૦

  ૧/૪/૧૯૩૫ ના રોજ અંગ્રેજી ધો. ૧થી ૪ વાળી ખાનગી ભાગીદારીવાળી નવસારી બોર્ડિંગ સ્કૂલ શરૂ થઈ.